Latest

2024

Parshah of the Week

Torah Reading for Shabbat, Behar- Iyar 17, 5784/ May 25, 2024 Torah Readings Behar: Leviticus 25:1-26:2 Haftarah: Jeremiah [Read more]